Začala mocná globální konverzace. Lidé přes Internet objevují nové způsoby jak úžasně rychle sdílet důležité znalosti. Přímo to vede k tomu, že toho trhy hodně vědí - a získávají informace rychleji než většina firem.

Tyhle trhy jsou tvořené konverzací nakupujících. Jejich členové komunikují řečí, která je přirozená, otevřená, upřímná, vtipná a často šokující. Lidská řeč, ať už něco vysvětluje nebo si stěžuje, je nezaměnitelně opravdová. Nedá se imitovat.

Na druhé straně většina firem umí mluvit jenom skrze uspávající, bezkrevná, monotónní prohlášení o nějakých svých posláních, přes marketingové brožury nebo signály typu "váš telefonát je pro nás důležitý". Stejný starý tón, stejné staré lži. Není divu, že komunity na síti nemají žádnou úctu k firmám, které nemohou nebo nechtějí mluvit stejnou řečí jako ony.

Jenomže naučit se mluvit lidskou řečí není žádný trik. Firmy nás o své lidskosti nepřesvědčí pouhou deklarací, že "naslouchají zákazníkům". Jejich řeč bude znít lidsky teprve tehdy, až svým lidem dají právo mluvit sami za sebe.

Ačkoli spousta takových lidí už pro firmy dnes pracuje, většina firem jejich schopnost poskytovat skutečné informace ignoruje. Místo toho chrlí své sterilní hurá-slogany, které urážejí inteligenci trhů a jsou příliš vychytralé, než aby jim někdo věřil.

Zaměstnanci jsou ovšem propojeni stejně jako trhy. Zaměstnancům i trhům musí firmy pečlivě naslouchat. Většinou je potřeba vystoupit ze starých kolejí a nechat zaměstnance, aby s lidmi na trhu přes internet komunikovali přímo.

Korporátní zdi zavírají chytré zaměstnance uvnitř a chytré nakupující drží venku. Zboření těchto zdí bude fakt bolet. Výsledkem bude ale nová konverzace. A bude to ta nejlepší konverzace, do které se byznys kdy zapojil.

A powerful global conversation has begun. Through the Internet, people are discovering and inventing new ways to share relevant knowledge with blinding speed. As a direct result, markets are getting smarter—and getting smarter faster than most companies.

These markets are conversations. Their members communicate in language that is natural, open, honest, direct, funny and often shocking. Whether explaining or complaining, joking or serious, the human voice is unmistakably genuine. It can't be faked.

Most corporations, on the other hand, only know how to talk in the soothing, humorless monotone of the mission statement, marketing brochure, and your-call-is-important-to-us busy signal. Same old tone, same old lies. No wonder networked markets have no respect for companies unable or unwilling to speak as they do.

But learning to speak in a human voice is not some trick, nor will corporations convince us they are human with lip service about "listening to customers." They will only sound human when they empower real human beings to speak on their behalf.

While many such people already work for companies today, most companies ignore their ability to deliver genuine knowledge, opting instead to crank out sterile happytalk that insults the intelligence of markets literally too smart to buy it.

However, employees are getting hyperlinked even as markets are. Companies need to listen carefully to both. Mostly, they need to get out of the way so intranetworked employees can converse directly with internetworked markets.

Corporate firewalls have kept smart employees in and smart markets out. It's going to cause real pain to tear those walls down. But the result will be a new kind of conversation. And it will be the most exciting conversation business has ever engaged in.


jestli máte letos čas na jednu myšlenku, tak téhle byste se měli chytit

Nejsme dav čumilů nebo koncoví uživatelé nebo spotřebitelé.
Jsme lidské bytosti - a naše možnosti se vymykají vašim představám.
Počítejte s tím.

the cluetrain manifesto

Online zákazníci...

Nakupující na internetu se začínají sami organizovat rychleji než firmy, které je tradičně obsluhují. Díky webu začínají být nakupující informovanější, chytřejší a častěji vyžadují kvalitu, kterou u většiny obchodních organizací postrádají.

Networked markets are beginning to self-organize faster than the companies that have traditionally served them. Thanks to the web, markets are becoming better informed, smarter, and more demanding of qualities missing from most business organizations.

...lidé planety Země

Otevřeným nebem svítí hvězdy. Mraky nad námi proplouvají ve dne v noci. Oceány se rodí a zanikají. Ať už jste slyšeli cokoli, toto je náš svět, naše místo k životu. Nehledě na to, co vám kdy říkali, vlají naše prapory svobodně. Srdce nám tlučou dál. Pozemšťané, pamatujte.

The sky is open to the stars. Clouds roll over us night and day. Oceans rise and fall. Whatever you may have heard, this is our world, our place to be. Whatever you've been told, our flags fly free. Our heart goes on forever. People of Earth, remember.

95 Tezí

1. Obchodování je konverzace. Markets are conversations.
2. Trhy jsou tvořeny lidskými bytostmi, nikoli demografickými sektory. Markets consist of human beings, not demographic sectors.
3. Konverzace mezi lidskými bytostmi zní lidsky. Probíhá v lidské řeči. Conversations among human beings sound human. They are conducted in a human voice.
4. Ať už poskytuje informace, názory, úhly pohledu, nesouhlasné postoje nebo humorné poznámky, lidská řeč je obecně otevřená, přirozená a bez přetvářky. Whether delivering information, opinions, perspectives, dissenting arguments or humorous asides, the human voice is typically open, natural, uncontrived.
5. Lidé jeden druhého podle zvuku této řeči poznají. People recognize each other as such from the sound of this voice.
6. Internet umožňuje mezi lidmi takovou konverzaci, která v období masových médií jednoduše nebyla možná. The Internet is enabling conversations among human beings that were simply not possible in the era of mass media.
7. Hypertextové odkazy boří hierarchii. Hyperlinks subvert hierarchy.
8. Jak na internetových trzích, tak v zaměstnaneckých intranetech spolu lidé mluví novým, výkonným způsobem. In both internetworked markets and among intranetworked employees, people are speaking to each other in a powerful new way.
9. Díky této propojené komunikaci vznikají nové výkonné formy společenské organizace a výměny znalostí. These networked conversations are enabling powerful new forms of social organization and knowledge exchange to emerge.
10. Trhy se tím pádem stávají živější, informovanější a organizovanější. Účast na síťovém obchodování lidi zásadně mění. As a result, markets are getting smarter, more informed, more organized. Participation in a networked market changes people fundamentally.
11. Lidé, kteří nakupují na síti, zjistili, že získávají mnohem lepší informace a podporu od sebe navzájem než od prodejců. Tolik se dá říct k firemní rétorice, která zmiňuje jakousi přidanou hodnotu u prodávaných výrobků. People in networked markets have figured out that they get far better information and support from one another than from vendors. So much for corporate rhetoric about adding value to commoditized products.
12. Neexistují žádná tajemství. Společenstvo spotřebitelů na síti zná výrobky a služby lépe než firmy, které je dodávají. A ať už jsou novinky dobré nebo špatné, dozví se je všichni. There are no secrets. The networked market knows more than companies do about their own products. And whether the news is good or bad, they tell everyone.
13. To, co se děje mezi spotřebiteli, se také děje mezi zaměstnanci. Jediná věc, která mezi spotřebiteli a zaměstnanci stojí, je metafyzická konstrukce nazývaná "Firma". What's happening to markets is also happening among employees. A metaphysical construct called "The Company" is the only thing standing between the two.
14. Firmy nehovoří tou samou řečí, která zní v těchto nových síťových konverzacích. Když firmy komunikují se svým předpokládaným publikem, zní to prázdně, mdle a doslova nelidsky. Corporations do not speak in the same voice as these new networked conversations. To their intended online audiences, companies sound hollow, flat, literally inhuman.
15. Za několik málo let se současná stejnorodá "řeč" byznysu - řeč programových prohlášení a brožur - bude zdát stejně spiklenecká a umělá jako jazyk francouzského dvora z 18. století. In just a few more years, the current homogenized "voice" of business—the sound of mission statements and brochures—will seem as contrived and artificial as the language of the 18th century French court.
16. Už teď firmy, které komunikují jazykem cirkusáků a jarmarečních vyvolávačů, ve skutečnosti nikoho neoslovují. Already, companies that speak in the language of the pitch, the dog-and-pony show, are no longer speaking to anyone.
17. Firmy, které považují online trhy za to samé prostředí, které byly zvyklé oslovovat televizní reklamou, lžou samy sobě. Companies that assume online markets are the same markets that used to watch their ads on television are kidding themselves.
18. Firmy, které přehlížejí, že na jejich trhu jsou nyní lidé navzájem osobně propojení, a proto i informovanější a hluboce zapojení do konverzace, tím přicházejí o svou největší příležitost. Companies that don't realize their markets are now networked person-to-person, getting smarter as a result and deeply joined in conversation are missing their best opportunity.
19. Nyní mohou komunikovat se všemi svými spotřebiteli přímo. Pokud to nezvládnou, může to být jejich poslední šance. Companies can now communicate with their markets directly. If they blow it, it could be their last chance.
20. Firmy by si měly uvědomit, že spotřebitelé se často chechtají. Jim. Companies need to realize their markets are often laughing. At them.
21. Potřebují se uvolnit a začít se brát méně vážně. Potřebují získat smysl pro humor. Companies need to lighten up and take themselves less seriously. They need to get a sense of humor.
22. Získání smyslu pro humor neznamená, že se na firemní stránku umístí pár bodrých vtipů. Spíše to znamená mít pevné hodnoty, trochu pokory, jasné vyjadřování a upřímné stanovisko. Getting a sense of humor does not mean putting some jokes on the corporate web site. Rather, it requires big values, a little humility, straight talk, and a genuine point of view.
23. Firmy, které chtějí mít na trhu "pozici", musí pozici zaujmout. Ideálně by se měla vztahovat k něčemu, o co se jejich zákazníci skutečně zajímají. Companies attempting to "position" themselves need to take a position. Optimally, it should relate to something their market actually cares about.
24. Bombastické chvástání - "Naše poslání je stát se předním poskytovatelem produktu XYZ" - pozici nevytváří. Bombastic boasts—"We are positioned to become the preeminent provider of XYZ"—do not constitute a position.
25. Firmy musí sestoupit ze svých slonovinových věží a mluvit s lidmi, u kterých doufají, že si s nimi vytvoří vztahy. Companies need to come down from their Ivory Towers and talk to the people with whom they hope to create relationships.
26. Oddělení vztahů s veřejností nemají vztah s veřejností. Firmy se svých spotřebitelů hluboce obávají. Public Relations does not relate to the public. Companies are deeply afraid of their markets.
27. Odtažitým, nepřátelským a arogantním jazykem stavějí zdi, kterým si drží spotřebitele od těla. By speaking in language that is distant, uninviting, arrogant, they build walls to keep markets at bay.
28. Spousta marketingových programů je založena na obavě, že by se veřejnost mohla dozvědět, co se skutečně ve firmě děje. Most marketing programs are based on the fear that the market might see what's really going on inside the company.
29. Nejlépe to řekl Elvis: "Nemůže se nám spolu dařit, když se budeme podezřívat." Elvis said it best: "We can't go on together with suspicious minds."
30. Věrnost značce je to, co si firmy představují pod pojmem stabilita, ale změna je nevyhnutelná - a přichází rychle. Protože jsou propojeni sítí, chytří spotřebitelé mohou změnit dojednané obchodní vztahy s překvapivou rychlostí. Brand loyalty is the corporate version of going steady, but the breakup is inevitable—and coming fast. Because they are networked, smart markets are able to renegotiate relationships with blinding speed.
31. Ti, kdo nakupují na síti, mohou svoje dodavatele změnit ze dne na den. Zaměstnanci, kteří se živí znalostmi, mohou na síti změnit zaměstnavatele během oběda. Vaše vlastní "iniciativy na snižování nákladů" nás naučily klást si otázku: "Loajalita? Co to je?" Networked markets can change suppliers overnight. Networked knowledge workers can change employers over lunch. Your own "downsizing initiatives" taught us to ask the question: "Loyalty? What's that?"
32. Chytří nakupující si najdou dodavatele, který hovoří stejným jazykem. Smart markets will find suppliers who speak their own language.
33. Naučit se vyjadřovat se normální lidskou řečí není žádný řečnický trik. Nedá se to osvojit na žádné hurá konferenci. Learning to speak with a human voice is not a parlor trick. It can't be "picked up" at some tony conference.
34. Aby mohly hovořit lidským hlasem, musí firmy sdílet zájmy svých komunit. To speak with a human voice, companies must share the concerns of their communities.
35. V první řadě ale musí do komunity patřit. But first, they must belong to a community.
36. Firmy si musí položit otázku, kde jejich firemní kultura končí. Companies must ask themselves where their corporate cultures end.
37. Pokud jejich kultura končí už tam, kde komunita ještě nezačíná, nebudou mít na trhu žádný podíl. If their cultures end before the community begins, they will have no market.
38. Komunity lidí se zakládají na rozhovorech a diskusích - vedených v lidské řeči a o tom, co lidi zajímá. Human communities are based on discourse—on human speech about human concerns.
39. Diskusní komunita je ten trh, o který jde. The community of discourse is the market.
40. Firmy, které nebudou patřit do komunit, kde se diskutuje, zaniknou. Companies that do not belong to a community of discourse will die.
41. Firmy vytvářejí mýtus tajemství a bezpečnosti informací, ale ve velké míře přitom jen blafují. Většinou se nechrání ani tak proti svým konkurentům, jako spíš proti svým vlastním zákazníkům a zaměstnancům. Companies make a religion of security, but this is largely a red herring. Most are protecting less against competitors than against their own market and workforce.
42. Stejně jako je tomu u zákazníků na síti, také lidé uvnitř firmy si spolu povídají přímo - a ne jenom o pravidlech a regulacích, o závěrech z porad nebo o finančních uzávěrkách. As with networked markets, people are also talking to each other directly inside the company—and not just about rules and regulations, boardroom directives, bottom lines.
43. Takové konverzace se nyní odehrávají na firemních intranetech. Ale jen za příznivých podmínek. Such conversations are taking place today on corporate intranets. But only when the conditions are right.
44. Firmy obvykle zavádějí intranety shora dolů, aby šířily personální hierarchii a další firemní informace, které pak pracovníci po zásluze ignorují. Companies typically install intranets top-down to distribute HR policies and other corporate information that workers are doing their best to ignore.
45. Intranety se přirozeně snaží vyhýbat nudě. Nejlepší intranety jsou postavené zdola nahoru, zapálenými lidmi, kteří spolupracují na vytvoření něčeho mnohem užitečnějšího: na intranetové firemní konverzaci. Intranets naturally tend to route around boredom. The best are built bottom-up by engaged individuals cooperating to construct something far more valuable: an intranetworked corporate conversation.
46. Zdravé intranety organizují pracovníky v mnoha významech tohoto slova. Jejich působení je významnější než působení odborových sdružení. A healthy intranet organizes workers in many meanings of the word. Its effect is more radical than the agenda of any union.
47. I když se toho bojí jak čert kříže, jsou firmy zároveň hluboce odkázány na otevřené intranety, které vytvářejí a sdílejí kritické myšlení. Firmy by měly odolat pokušení tyto síťové konverzace "vylepšovat" nebo ovládat. While this scares companies witless, they also depend heavily on open intranets to generate and share critical knowledge. They need to resist the urge to "improve" or control these networked conversations.
48. Nejsou-li firemní intranety omezeny strachem nebo předpisy, typ konverzace, který je v nich probuzený, zní hodně podobně jako konverzace zákazníků na síti. When corporate intranets are not constrained by fear and legalistic rules, the type of conversation they encourage sounds remarkably like the conversation of the networked marketplace.
49. Organizační diagramy fungovaly ve staré ekonomice. Plány tam byly plně srozumitelné podle strmých pyramid managementu a z podrobných náplní práce. Dalo se to řídit shora dolů. Org charts worked in an older economy where plans could be fully understood from atop steep management pyramids and detailed work orders could be handed down from on high.
50. Dnes jsou organizační diagramy spíše odkazové sítě, nikoli hierarchické stromy.  Respekt ze skutečných dovedností a znalostí vyhrává nad respektem z abstraktní autority. Today, the org chart is hyperlinked, not hierarchical. Respect for hands-on knowledge wins over respect for abstract authority.
51. Direktivní styl řízení čerpá z byrokracie, ze zneužívání moci a z celkové kutury paranoi, a zároveň to všechno posiluje. Command-and-control management styles both derive from and reinforce bureaucracy, power tripping and an overall culture of paranoia.
52. Paranoia zabíjí konverzaci. O to jí jde. A nedostatek otevřené konverzace zase zabíjí firmy. Paranoia kills conversation. That's its point. But lack of open conversation kills companies.
53. Jde o dvě různé konverzace. Jedna uvnitř firmy. Druhá je konverzace s trhem. There are two conversations going on. One inside the company. One with the market.
54. Ve většině případů ani jedna konverzace nefunguje moc dobře. Příčinu selhání nacházíme téměř bez výjimky v zastaralých představách o direktivním řízení. In most cases, neither conversation is going very well. Almost invariably, the cause of failure can be traced to obsolete notions of command and control.
55. Coby firemní politika jsou tyto představy jedovaté. Coby nástroje jsou nepoužitelné. Direktivní řízení se u pracovníků propojených intranetem setkává s nepřátelstvím a na internetových trzích vyvolává nedůvěru. As policy, these notions are poisonous. As tools, they are broken. Command and control are met with hostility by intranetworked knowledge workers and generate distrust in internetworked markets.
56. Tyto dva druhy konverzace chtějí komunikovat spolu. Hovoří stejným jazykem. Navzájem se poznají po hlase. These two conversations want to talk to each other. They are speaking the same language. They recognize each other's voices.
57. Chytré firmy sejdou z vyšlapané cesty a pomohou, aby se nevyhnutelné uskutečnilo dříve. Smart companies will get out of the way and help the inevitable to happen sooner.
58. Kdyby se vůle jít nevyšlapanou cestou brala jako měřítko IQ, všech pět pohromadě by mělo jen velmi málo současných firem. If willingness to get out of the way is taken as a measure of IQ, then very few companies have yet wised up.
59. I když to může být nyní přehlédnutelné, milióny lidí spojených sítí vnímají firmy jen jako staromódní právní konstrukce, které aktivně brání tomu, aby se tyto dvě konverzace setkaly. However subliminally at the moment, millions of people now online perceive companies as little more than quaint legal fictions that are actively preventing these conversations from intersecting.
60. Což je sebevražda. Nakupující s firmami mluvit chtějí. This is suicidal. Markets want to talk to companies.
61. Naneštěstí ta část firmy, se kterou chtějí nakupující na síti mluvit, je obvykle schována za kouřovými skly čachrů a mluví jazykem, který zní lživě - a často lži pronáší. Sadly, the part of the company a networked market wants to talk to is usually hidden behind a smokescreen of hucksterism, of language that rings false—and often is.
62. Nakupující nechtějí hovořit s dryáčníky a čachráři. Chtějí se podílet na konverzacích probíhajících za firemními obrannými valy. Markets do not want to talk to flacks and hucksters. They want to participate in the conversations going on behind the corporate firewall.
63. Proč to skrývat, buďme osobní: My jsme ty trhy. My chceme mluvit s vámi. De-cloaking, getting personal: We are those markets. We want to talk to you.
64. Chceme mít přístup k vašim firemním informacím, k vašim plánům a strategiím, vašim nejlepším úvahám a ke skutečným znalostem.  Nespokojíme se se čtyřbarevnou brožurou nebo s přecpanou stránkou s chromovanou grafikou, která ale postrádá jakoukoli myšlenku. We want access to your corporate information, to your plans and strategies, your best thinking, your genuine knowledge. We will not settle for the 4-color brochure, for web sites chock-a-block with eye candy but lacking any substance.
65. Jsme zároveň také pracovníci, kteří zajišťují fungování vašich firem. Chceme se zákazníky hovořit přímo a naší vlastní řečí, ne frázemi zapsanými ve scénáři. We're also the workers who make your companies go. We want to talk to customers directly in our own voices, not in platitudes written into a script.
66. Jako zákazníci i jako zaměstnanci jsme už zoufale unaveni poskytováním svých informací přes cenzuru. Proč potřebujeme anonymní výroční zprávy a studie trhu od třetích stran, abychom se navzájem představili? As markets, as workers, both of us are sick to death of getting our information by remote control. Why do we need faceless annual reports and third-hand market research studies to introduce us to each other?
67. Jako zákazníci i jako zaměstnanci se divíme, proč neposloucháte. Zdá se, že hovoříte jiným jazykem. As markets, as workers, we wonder why you're not listening. You seem to be speaking a different language.
68. Ten bující sebestředný žargon, který kolem sebe trousíte - do tisku, na konferencích - co to má společného s námi? The inflated self-important jargon you sling around—in the press, at your conferences—what's that got to do with us?
69. Možná se snažíte udělat dojem na svoje investory. Možná chcete zapůsobit na burzu. Ale na nás to dojem nedělá. Maybe you're impressing your investors. Maybe you're impressing Wall Street. You're not impressing us.
70. Pokud na nás neuděláte dojem, vaši investoři se půjdou klouzat. Oni to ještě nepochopili? Jestli ano, proč vás nechají komunikovat tímto způsobem? If you don't impress us, your investors are going to take a bath. Don't they understand this? If they did, they wouldn't let you talk that way.
71. Vaše zastaralé představy o "trhu" nám obracejí oči v sloup. V těch vašich projekcích se nepoznáváme - asi protože víme, že už jsme někde jinde. Your tired notions of "the market" make our eyes glaze over. We don't recognize ourselves in your projections—perhaps because we know we're already elsewhere.
72. Máme to nové tržiště o mnoho raději. Ve skutečnosti si je vytváříme. We like this new marketplace much better. In fact, we are creating it.
73. Jste zváni, ale tohle je náš svět. Zujte se v předsíni. A jestli s námi chcete obchodovat, slezte z toho velblouda! You're invited, but it's our world. Take your shoes off at the door. If you want to barter with us, get down off that camel!
74. Jsme imunní vůči reklamě. Prostě na ni zapomeňte. We are immune to advertising. Just forget it.
75. Jestliže s námi chcete hovořit, něco nám řekněte. Pro změnu zkuste něco zajímavého. If you want us to talk to you, tell us something. Make it something interesting for a change.
76. Také pro vás máme pár nápadů: potřebujeme nějaké nové nástroje, nějaké nové služby. Věci, za které jsme ochotni platit. Máte minutku? We've got some ideas for you too: some new tools we need, some better service. Stuff we'd be willing to pay for. Got a minute?
77. Jste příliš zaneprázdnění "děláním byznysu", že nemůžete odpovědět na náš email? Ach tak, pardon, přijdeme někdy později. Možná. You're too busy "doing business" to answer our email? Oh gosh, sorry, gee, we'll come back later. Maybe.
78. Chcete, abychom vám věnovali peníze? My chceme, abyste nám věnovali pozornost. You want us to pay? We want you to pay attention.
79. Chceme, abyste vypadli ze své iluze, zabalili ty svoje neurotické role a připojili se k naší zábavě. We want you to drop your trip, come out of your neurotic self-involvement, join the party.
80. Nebojte se, stále na tom můžete vydělávat. Tedy jen potud, dokud peníze nebudou tou jedinou věcí, na kterou budete myslet. Don't worry, you can still make money. That is, as long as it's not the only thing on your mind.
81. Přemýšleli jste někdy o tom, jen tak sami pro sebe, že peníze jsou v podstatě jednorozměrné a nudné? O čem dalším se třeba můžeme bavit? Have you noticed that, in itself, money is kind of one-dimensional and boring? What else can we talk about?
82. Váš výrobek nefunguje. Proč? Rádi bychom se zeptali toho pána, co ho vyrobil. Vaše firemní strategie nedává smysl. Chceme prosím četovat s vaší ředitelkou. Jak jako, že u sebe není? Your product broke. Why? We'd like to ask the guy who made it. Your corporate strategy makes no sense. We'd like to have a chat with your CEO. What do you mean she's not in?
83. Chceme, abyste 50 miliónů z nás brali stejně vážně jako berete jednoho reportéra z The Wall Street Journal. We want you to take 50 million of us as seriously as you take one reporter from The Wall Street Journal.
84. Známe pár lidí z vaší firmy. Online jsou dost v pohodě. Máte ještě nějaké takové schované? Mohli by se odhalit a zapojit se do hry? We know some people from your company. They're pretty cool online. Do you have any more like that you're hiding? Can they come out and play?
85. Když máme dotazy, ptáme se na odpověď jeden druhého. Kdybyste "své lidi" nedrželi tolik na uzdě, možná by byli mezi těmi, kterých bychom se ptali. When we have questions we turn to each other for answers. If you didn't have such a tight rein on "your people" maybe they'd be among the people we'd turn to.
86. Ačkoli nejsme zrovna nadšeni, že tvoříme vaši "cílovou skupinu", mnozí z nás už vaši lidé jsou. Raději bychom si povídali s přáteli po síti, než pozorovali tikání hodin. Komunikace by vaše jméno proslavila lépe než celý váš web za milión dolarů. Ale vy nám říkáte, že komunikace s trhem je prací Marketingového oddělení. When we're not busy being your "target market," many of us are your people. We'd rather be talking to friends online than watching the clock. That would get your name around better than your entire million dollar web site. But you tell us speaking to the market is Marketing's job.
87. Rádi bychom s vámi komunikovali, pokud pochopíte, co se na internetu děje. Bylo by to opravdu fajn. Ale nemyslete si, že na to čekáme se zatajeným dechem. We'd like it if you got what's going on here. That'd be real nice. But it would be a big mistake to think we're holding our breath.
88. Máme lepší věci na práci než sledovat, zda se časem nezměníte a nezačnete se přizpůsobovat našemu obchodování. Byznys je pouze část našich životů. Zdá se, že ve vašem případě znamená byznys celý život. Přemýšlejte o tom: kdo tady potřebuje koho? We have better things to do than worry about whether you'll change in time to get our business. Business is only a part of our lives. It seems to be all of yours. Think about it: who needs whom?
89. Máme skutečnou moc a víme o tom. Jestli to úplně nechápete, objeví se nějaký jiný obchodník, který bude zajímavější a bude s ním větší sranda. We have real power and we know it. If you don't quite see the light, some other outfit will come along that's more attentive, more interesting, more fun to play with.
90. A bude hůř. Naše nově objevená konverzace je mnohem zajímavější než většina obchodních estrád, zábavnější než všechny televizní seriály a určitě je skutečnější, než firemní webové stránky, které jsme doposud viděli. Even at its worst, our newfound conversation is more interesting than most trade shows, more entertaining than any TV sitcom, and certainly more true-to-life than the corporate web sites we've been seeing.
91. Naše věrnost se určuje podle nás - podle našich přátel, podle nových spojenců a známých, dokonce i podle našich diskusních soupeřů. Firmy, které v této komunikaci nemají žádnou účast, nemají také žádnou budoucnost. Our allegiance is to ourselves—our friends, our new allies and acquaintances, even our sparring partners. Companies that have no part in this world, also have no future.
92. Firmy utrácejí miliardy dolarů na problém Y2K. Proč jsou ale hluché vůči tikání této marketingové bomby? V sázce je přece mnohem víc. Companies are spending billions of dollars on Y2K. Why can't they hear this market timebomb ticking? The stakes are even higher.
93. Jsme jak uvnitř firem, tak venku. Hranice, které oddělují naše konverzace, vypadají ještě dnes jako Berlínské zdi, ve skutečnosti to jsou ale jenom nepříjemnosti. Víme, že padají. Z obou stran pracujeme na tom, abychom ty zdi strhnuli. We're both inside companies and outside them. The boundaries that separate our conversations look like the Berlin Wall today, but they're really just an annoyance. We know they're coming down. We're going to work from both sides to take them down.
94. Tradičním firmám se konverzace na síti mohou zdát zmatené a zmateně mohou znít. My se ale organizujeme rychleji než vy. Máme lepší nástroje, spoustu nových myšlenek a žádné směrnice, které by nás brzdily. To traditional corporations, networked conversations may appear confused, may sound confusing. But we are organizing faster than they are. We have better tools, more new ideas, no rules to slow us down.
95. Probouzíme se a navzájem se spojujeme. Sledujeme vás. Ale nečekáme. We are waking up and linking to each other. We are watching. But we are not waiting.

Český překlad prologu knihy "the cluetrain manifesto" sesmolil Yuhů. Pomohli mi Lukáš Morávek, Marek Prokop, Petr Zábranský, Ivy z diskuse a další. Můžete si kliknout na českou verzi bez angličtiny. Originální text tohoto provolání a web stejnojmenné knihy naleznete na www.cluetrain.com

Copyright © 1999 Levine, Locke, Searls & Weinberger.
authors @ cluetrain.com
All rights reserved.

However, world rights granted for non-commercial use
on condition that this page remains intact.
Rip it, steal it, web it, mail it, post it.
This message wants to
MOVE!

V angličtině si můžete celou knížku přečíst zadarmo.